Χωρίς κατηγορία

EE: Πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέφυγαν την πτώχευση!

 

Μια σημαντική έκθεση που αφορά τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημοσίευσε η ΕΕ. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να αποφύγουν τις πτωχεύσεις, μεταξύ άλλων χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών μέτρων φερεγγυότητας που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη μετά την πανδημία της COVID-19.

Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα ευρύ φάσμα εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών χρέους, των διασφαλίσεων για τους εργαζομένους και των δημοσιονομικών μέτρων, συνέβαλε στο να αποτραπεί η μετατροπή μιας κρίσης ρευστότητας σε ευρύτερη κρίση φερεγγυότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι βασισμένα στις εμπειρίες των εθνικών εμπειρογνωμόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα που διορίστηκαν από τους εθνικούς απεσταλμένους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εκδήλωση με τίτλο «SME Envoys Finance — Exchange of good practices on national solvency measures for SMEs» (Απεσταλμένοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητήματα χρηματοδότησης — Ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Τα κράτη μέλη αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση συνεπεία της πανδημίας. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση έρχεται σε συνέχεια της επικαιροποιημένης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία ζητούσε περισσότερες ανταλλαγές ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών για την ενίσχυση της ανακεφαλαιοποίησης, της μετατροπής χρεών και της ενίσχυσης του ισολογισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πόρισμα της έκθεσης δείχνει ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει, κατά κύριο λόγο, γνωστά και καθιερωμένα μέτρα, όπως δάνεια και μέσα μετοχικού κεφαλαίου, όπου βασικό ρόλο διαδραμάτισαν τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα και οι παραδοσιακοί χρηματοδότες. Οι κύριοι δικαιούχοι των εργαλείων αυτών ήταν οι μικρότερες επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη προσέφεραν επίσης νέα εργαλεία, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και ενδιάμεση χρηματοδότηση, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, καθώς και επιχορηγήσεις και συνδυαστικά προγράμματα που συνδυάζουν επιστρεπτέα και μη επιστρεπτέα στήριξη.