Special Report

2)COVID-19: πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και ο ρόλος του Erasmus

Οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν σοβαρά από την κρίση του COVID-19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  ζητάει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις ΜμΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης και της διττής πρόκλησης του ψηφιακού μεταχηματισμού και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι 24 εκατομμύρια ΜμΕ στην ΕΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Πριν την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρήγαγαν πάνω από το 50% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολούσαν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τις βοηθήσει να επιβιώσουν από την κρίση του COVID-19.

Η κοινοβουλευτική έκθεση του Δεκεμβρίου τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τη δημοσίευσε στις 10 Μαρτίου 2020, μια ημέρα πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημάνει τον συναγερμό για την πανδημία του COVID-19.

Ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ σε διεθνείς αγορές και στην επέκταση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες που επιτρέπει σε επίδοξους επιχειρηματίες να περάσουν μέχρι έξι μήνες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση άλλης χώρας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την ευθυγράμμιση της στρατηγικής για τις ΜμΕ με τη βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, προκειμένου όλες οι ΜμΕ να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζονται στη μετάβασή τους προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα, την οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλονισμούς. Τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, ο δημιουργικός τομέας, οι μεταφορές, οι εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, στους οποίους εμπλέκονται κυρίως ΜμΕ, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του COVID-19.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Ο υπερβολικός διοικητικός και κανονιστικός φόρτος παρεμποδίζει την ανάπτυξη και ευημερία τους, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζήτησαν τη δημιουργία ενός χάρτη πορείας με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τη βελτίωση και απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος επηρεάζει το αναπτυξιακό δυναμικό των ΜμΕ σε ολόκληρη την Ένωση: σύμφωνα με την έρευνα του 2019 για τις επιχειρήσεις από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι διοικητικές διαδικασίες αποτελούν μείζονα πρόκληση για τουλάχιστον 78% των ΜμΕ.

Οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες δημιοργούν σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας για τις ΜμΕ, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης σε κονδύλια χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και ζήτησαν την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Εστίαση στην καινοτομία και την πρόσβαση στην αγορά

Το Κοινοβούλιο ζητάει επίσης οι επενδύσεις στην καινοτομία να δίνουν προτεραιότητα σε οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜμΕ. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ. Παρότι η πανδημία ωθεί τις μικρές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, μόνο το 17% των ΜμΕ έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ψηφιακές λύσεις στις επιχειρήσεις τους. Χρειάζονται υποστήριξη για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες καινοτομίας και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα προγράμματα της ΕΕ.Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην οικονομία δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα των ΜμΕ σε αυτούς τους τομείς.

Περίπου 600.000 ΜμΕ πραγματοποιούν επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οφέλη

Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.

Ως επιχειρηματίας υποδοχής, μπορείτε να ωφεληθείτε από τις φρέσκες ιδέες για την επιχείρησή σας ενός νέου επιχειρηματία. Ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να έχει εξειδικευμένα προσόντα ή γνώσεις σε έναν τομέα που δεν γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, να συμπληρώσουν τις δικές σας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής απόλαυσαν τόσο την εμπειρία ώστε αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια.

Πρόκειται πραγματικά για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές μπορούν, επίσης, να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ευρείας δικτύωσης και ίσως αποφασίσετε να συνεχίσετε τη συνεργασία σας, πιθανόν ως εταίροι με μακρόχρονη συνεργασία (π.χ. κοινοπραξίες, δραστηριότητες υπεργολαβίας, σχέσεις εργολάβου – προμηθευτή κ.τ.λ.).

Γενική λειτουργία του προγράμματος

Το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στις συμμετέχουσες Χώρες με τη βοήθεια τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, κέντρα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, «εκκολαπτήρια» επιχειρήσεων, κ.τ.λ.). Οι δραστηριότητές τους συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος.

Δες εδώ τον οδηγό του προγράμματος / χώρα

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετακίνησης;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν:

 • Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Έχετε ξεκινήσει τη δική σας επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας.

Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης:

 • Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Να έχετε κίνητρα και να δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη συμμετέχουσα χώρα.
 • Να είστε προετοιμασμένοι να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής και να διαθέσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας.
 • Να είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε τα κονδύλια του προγράμματος στον απαραίτητο βαθμό ώστε να καλυφθεί το κόστος της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Ως επιχειρηματίες υποδοχής μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εάν:

 • Είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Είστε ιδιοκτήτες-διευθυντές μίας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης ή πρόσωπα που έχετε άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου ΜΜΕ.
 • Διευθύνετε μια εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια.
 • Είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με ένα νέο επιχειρηματία και να λειτουργήσετε ως μέντορες.