Let's Talk

Παναγιώτης Θεοφανόπουλος: «Διαβατήριο» επιτυχίας για τις επιχειρήσεις η πιστοποίηση της EUROCERT

«Διαβατήριο» για να έχει μια επιχείρηση ισχυρή παρουσία στην αγορά, είναι η πιστοποίηση της ότι διατηρεί υψηλά Πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας.

Ως αναγνωρισμένος και έγκυρος φορέας η EUROCERT, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή αγορά, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποίησης, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αλλά και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος σύμβουλος της EUROCERT στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ExportGreece.

  • Πόσο απαραίτητη για την εξωστρέφεια και την δυναμική μιας επιχείρησης είναι η πιστοποίηση από την EUROCERT;

Η πιστοποίηση από την EUROCERT είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξωστρέφεια και τη δυναμική μιας επιχείρησης, αφενός για την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης και αφετέρου για την ισχυρή παρουσία της στην αγορά. Κάθε πιστοποίηση που παρέχουμε συμβάλλει στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, προσφέροντας δομή και κατευθυντήριες γραμμές προς τους εργαζόμενους καθιστώντας κάθε επιχείρηση πιο αποδοτική και δυναμική.

Μέσα από το ευρύ φάσμα πιστοποιήσεων που παρέχουμε για διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, ενισχύουμε τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων καθώς και την επίδοση μιας εταιρίας.

Χάρη στην πολυετή δραστηριοποίησή μας στην αγορά εντός κι εκτός συνόρων, το όνομα της EUROCERT είναι πλέον συνώνυμο του κύρους και της αξιοπιστίας. Η πιστοποίηση λοιπόν, από έναν έγκυρο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, όπως η EUROCERT, αποτελεί εχέγγυο προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Προτύπων και εφαρμόζει δράσεις για τη βελτίωση της επίδοσης και του αποτυπώματός της στην κοινωνία.

  • Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση ως διαδικασία βασίζεται κατά κανόνα σε Πρότυπα (πχ ISO) και σε νομοθεσία (Κοινοτική ή Εθνική). Οι απαιτήσεις, οι οποίες εμπεριέχονται σε αυτά, καθορίζουν τα κριτήρια, αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές.

Ο πλέον συνήθης τρόπος πιστοποίησης, περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση των επιχειρήσεων, όπου διαπιστώνεται η εφαρμογή των απαιτούμενων και καταγεγραμμένων, από την επιχείρηση, διαδικασιών.

Στις περιπτώσεις πιστοποίησης παραγομένων προϊόντων και όχι μόνο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ή συστημάτων από την επιχείρηση, απαιτείται και η διενέργεια και εργαστηριακών δοκιμών στα προς πιστοποίηση προϊόντα.

  • Πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία να πιστοποιηθεί μία εταιρεία;

Η διαδικασία πιστοποίησης μιας επιχείρησης αποτελεί μια σημαντική διαδικασία που χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία και αξιολόγηση. Η διάρκεια αυτής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου πιστοποίησης, των απαιτήσεων του οργανισμού πιστοποίησης και της προετοιμασίας της επιχείρησης για την αξιολόγηση.

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας περιλαμβάνουν το μέγεθος και τον τύπο της επιχείρησης, καθώς και τον βαθμό προσαρμογής της στα Πρότυπα και τις απαιτήσεις εκ των προτέρων. Επιπλέον, η προετοιμασία της επιχείρησης προτού υποβληθεί σε αξιολόγηση είναι κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας πιστοποίησης.

  • Σε ποιους τομείς του επιχειρείν παρέχει πιστοποίηση η EUROCERT;

Η EUROCERT παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού, της ενέργειας, της βιομηχανίας, του σιδηροδρόμου και της ναυτιλίας. 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποίησης, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (one stop shop), καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία ακολουθούν «κατά πόδας» τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Μεταξύ άλλων παρέχουμε Πιστοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βάση το Πρότυπο ETHOS,  πιστοποίηση Zero Waste To Landfill στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς πιστοποίηση και κατάταξη των ESG επιδόσεων των επιχειρήσεων, μέσω της εξειδικευμένης Πλατφόρμας της EUROCERT. 

  • Πόσες επιχειρήσεις έχετε πιστοποιήσει;

Η EUROCERT έχει ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως, καλύπτοντας όχι μόνο χώρες της Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία, αλλά και επεκτείνοντας την παρουσία της σε περιοχές όπως η Κίνα, η Ινδία, οι χώρες του Κόλπου, καθώς και η Αίγυπτος. Αυτό έχει επιτευχθεί είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών, είτε μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν την EUROCERT σε κάθε χώρα. Το δίκτυο μας περιλαμβάνει 500 ενεργούς επιθεωρητές και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι σήμερα έχουμε προβεί σε περισσότερους από 40.000 ελέγχους στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας περισσότερα από 55.000 πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρισης. 

  • Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;

Η αγορά της πιστοποίησης εξελίσσεται συνεχώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι, φορείς πιστοποίησης και επιχειρήσεις, οφείλουν να προσαρμόζονται στις νέες τάσεις. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. 

Για το λόγο αυτό, όλοι οι σύγχρονοι φορείς πιστοποίησης επενδύουν στην καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη με τη χρήση ειδικών λογισμικών, την συνεχή ανάπτυξη Προτύπων και υπηρεσιών, την παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων και τάσεων της εποχής και φυσικά την στελέχωση με κατάλληλα καταρτισμένους επιθεωρητές.

Από πλευράς των επιχειρήσεων, εκείνες έχουν να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Για να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και να ξεχωρίζουν καθημερινά, είναι απαραίτητο να διατηρούν υψηλά Πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας. Μέσω των πιστοποιήσεων που λαμβάνουν αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν, αποκτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.